سیستم های توزیع
 

36

 

- کانال های توزیع 
در اجرای آمیخته بازار یابی، کانالهای توزیع برای برآوردن نیازهای فروشندگان طراحی شده اند.عوامل محیطی مورد نظر در این زمینه شامل منابع شرکت , رفتار خریدار, استراتژیهای رقبا و خود محصول می باشد.ساختا ر کانال، وسعت نسبی توزیع و تعداد اعضای کانال از جمله تصمیمات مهم اتخاذ شده در یک کانال توزیع محسوب می شوند. 

۵٫۲-وظایف کانال 

توزیع فیزکی محصولات ,وظیفه اصلی کانالها ی توزیع است.توزیع فیزیکی شامل حمل و نقل ،مدیریت موجودی(انبارداری) وارایه خدمات به مشتری است. واسطه ها نیز می توانند وظایف دیگری را انجام دهند که در کارایی بیشتر کانال و توسعه بازار موثرند. این وظایف شامل تحقیقات بازار ، تبلیغات وبرنامه ریزی محصول می باشد. 
در بسیاری از سیستم های کانال توزیع ,اعضاء در فرایند تفکیک سازی۱ مشارکت می کنند..این فرایند شامل وظایفی چون تجمع سازی ,تفکیک سازی و تناسب سازی است. تجمع سازی ۲ فرآیند اجماع و جمع آوری محموله های فردی است با این فرایند می توان حمل ونقل کالا رابه نحو مطلوبتر و با صرفه جویی بیشتر انجام داد. تفکیک سازی عبارت است از فرایند جداسازی کالا از نظر کیفیت ,رنگ و اندازه. تناسب سازی ۳ معمولا د رسطح خرده فروشی صورت می گیرد.این فرایند درواقع انواع مختلف کالا را جهت پاسخ به ترجیحات مختلف مشتریان تامین می کند. 

۵٫۳-ساختار کانال 
سیستم های کانالی که کالارا از تولید کننده به مصرف کننده نهایی بدون هیچ واسطه مستقلی توزیع می کنند کانال بازاریابی مستقیم۴ نامیده می شوند.کانالهایی که کالا را با همکاری واسطه های مستقل توزیع می کنند کانالهای بازاریابی غیر مستقیم ۵خوانده می شوند. 
-عرض کانال۱ : به تعداد اعضای مستقل در یک سطح از کانال توزیع اشاره می کند(مثلا ،تولید کننده ،عمده فروش ،خرده فروش و مصرف کننده نهایی). به تعداد سطوح برای ایجاد یک کانال توزیع طول کانال۲ اطلاق می گردد. 

تعداد واسطه ها ی موجود در سطوح عمده فروشی وخرده فروشی کانال توزیع وسعت یک سیستم توزیع راتعیین می کند.استراتژی توزیع وسیع۳ استراتژی است که در آن یک شرکت از طریق هر گونه مجاری احتمالی فروش که به بازار هدف مورد نظر می رسد کالای خود را به فروش خواهد رساند.در توزیع انتخابی۴ از طریق عمده فروشان و خرده فروشان منتخب کالای خود را به فروش می رساند .در استراتژی توزیع انحصاری۵ تولید کنندگان مجاری فروش خود را به یک یا چند واسطه در هر بازار محدود می کنند. 
از این سه نوع سیستم می توان برای هماهنگ ساختن وظایف توزیع در کانالهای بازار یابی غیر مستقیم استفاده کرد. کانال شرکتی۶ توزیع یک شرکت یا مالک همه اعضای کانال است یا مالک شرکتهایی است که در سطح بعدی این کانال وجود دارند کنترل عملیات در این کانال از طریق مالکیت انجام می گیرد. 

از دوآرایش می توان برای هماهنگ کردن وظایف اعضای مستقل در کانالهای غیر مستقیم استفاده کرد.ارایش قراردادی۷ شرایط عملکرد را برای هر عضو مستقل کانال مشخص می کند.قرارداد های قانونی شرایط کنترل اموررا در رابطه با جابجایی فیزیکی کالا ،سیاست گذاری و کارایی سیستم تعیین میکند.آرایش اداری۸ عملیات کانال را از طریق یک عضو اصلی کانال هماهنگ می سازد.قدرت بازار شرکت حاکم برای تضمین همکاری داوطلبانه سایر اعضای کانال کفایت می کند. 

-ادغام عمودی۹ :فرایندی است برای جذب شرکت هایی که در سطوح مختلف کانال عمل می کنند.یکی از نتایج احتمالی این استرا تژی توسعه یک سیستم کانال شرکتی است.در این خصوص ادغام عمودی بر افزایش کنترل عملیاتی و ثبات کانال تاثیر می گذارد.ادغام افقی۱۰ عبارت است از فرآیند جذب شرکتهایی است که درهمان سطح از کانال عمل می کنند.این استراتژی به شرکت اجازه می دهد بر قدرت رقابت ،سهم بازار و قدرت خود در سیستم کانال بیفزاید. 

۴-۵- کانالهای چند گانه (سیستم چند کاناله) 

کانالهای چند گانه۱ (که تحت عنوان توزیع دو گانه نیز نامیده می شوند) وقتی بوجود می آیند که یک شرکت توزیع جداگانه و متمایزی ایجادمی کند وآن را توسعه می دهد.این استراتژی بنابر دلایلی مورد توجه قرار گرفته است..شرکت ممکن است از کانالهای چند گانه به عنوان وسیله ای برای افزایش پوشش بازار یا برای دستیابی به بخش های جدید بازار استفاده کنند .کانالهای جدید نیز ممکن است برای توزیع محصولات جدید بوجود آید. 
۵-۵- رفتار کانال 
کنترل کانال۲ به توانایی کانال برای تحت تاثیر قراردادن فعالیت های سایر اعضای کانال اشاره می کند.این کنترل را می توان با ساختار تصمیم گیری کانال (مثلا,مالکیت شرکتی) یا از طریق قدرت نسبی بازار اعضاء بوجود آورد. 

-تضاد کانال۳ : این تضاد وقتی بوجودمی آید که اختلافا تی میان اعضاء برسر اقدامات و سیاستهای کانال آن بروز می کند.تضاد های افقی اختلافی است که میان شرکت ها واقع در یک سطح کانال رخ می دهد.تضاد عمودی اختلافی است میان شرکتهایی واقع در در سطوح مختلف یک سیستم کانال توزیع ایجاد می شود. 

۶-۵-خط و مشی رانشی در مقابل خط و مشی کششی 
تولید کنندگان می توانند دارای دو روش به عنوان وسیله ای جهت تضمین برای رسیدن محصولات به دست مصرف کننده استفاده کنند.رانش ۴ یک محصول به داخل کانال ازتلاشهای تبلیغاتی برای تضمین همکاری میان واسطه ها بهره می گیرد.تبلیغات پیشبرد فروش ,فروش شخصی و تبلیغات با هدف تشویق واسطه ها جهت همکاری در بازار یابی محصول انجام می گیرد.خط و مشی کششی ۵ تقاضای مصرفی برای محصول را به وسیله تضمین حمایت در کانال بوجود می آورد..تلاشهای تبلیغاتی در ابتدا به سمت مصرف کنند نهایی انجام می گیرد. خط ومشی کشش برای محصولات جدید که در در صدد دستیابی به کانال موجود می باشند مناسب ترین استراتژی است 

۷-۵- سیستم های توزیع فیزیکی 

اساسی ترین وظایف سیستم توزیع فیزیکی عبارتند از حمل و نقل ,جریان فیزیکی مواد اولیه , سفارش کالا و مدیریت انبار.ا هداف سیستم های توزیع فیزیکی به دو موضوع مشترک مربوط می شوند: هزینه و خدمات ارایه شده به مشتری. کنترل و کاهش هزینه را می توان از طریق اقدامات موثر تر حمل و نقل و مدیریت بهتر موجودی بدست آورد.ارایه خدمات به مشتری و رضایت او بستگی به آمادگی موثر سفارشات و تحویل مطمئن کالا دارد. 

مفهوم هزینه کل۱: این مفهوم می گوید که به حداقل رساندن هزینه ها و برآوردن تقاضای مشتری می تواند به اهدافی ناسازگار و متضاد منجر شود.هدف رویکرد هزینه کل افزایش کارایی سیستم ارایه خدمات به مشتری با پایین ترین سطح هزینه کل می باشد.این هزینه ها شامل فروش از دست رفته ناشی نارضایتی مشتری است ,مفهوم هزینه کل به این نکته توجه دار که فدا ء کردن برخی فرصتهای فروش نهایی می تواند منجر به کاهش هزنه های کل سیستم گردد.در نتیجه, سیستم ایده آل توزیع فیزیکی باید دارای تعادل باشد که فرصت های فروش بالا ,رضایت مشتری و هم پایین ترین هزینه های احتمالی توزیع را حفظ کند. 

تهیه یک انبارموجود ی متمرکز برای کلیه بازار ما منجر به کنترل بهتر موجودی می گرد وبه موجودی کل کمتری نیاز مند است و هزینه های تحویل کالا را کاهش خواهد داد. بااین وجود استراتژی ممکن است هزینه های حمل و نقل را افزایش داده و در تحویل کالا به مشتری تاخیراتی بوجود آورد.استفاده از مکانهای زیاد و پراکنده موجودی کالا , مشکلاتی را موجب 
می شود. 

مفهوم مرکز توزیع۲ می گوید که موثر ترین استرا تژی می تواند مصالحه ای باشد میان این دو بی نهایت. مراکز توزیع حاصل نوعی انبار است در رابطه با بازار های خاص برنامه ریزی شده اند. این مراکز مکان های اصلی را که کلیه عملیات در آنها صورت می گیرد فراهم می سازند .هر مرکز یک سیستم منسجم می باشد که سفارشات را گرفته ,آنها را پردازش کرده و تحویل مشتری می دهد. 
۸-۵: حمل و نقل 

بارچین۱ و کانتینر۲ وسایلی برای عملیات نقل و انتقال کالا است که با هدف کاهش ناکارآمدی نقل و انتقالات, انبارداری و حمل ونقل انجام می گیرد.حمل کالا با تخته های چوبی کوچکی به عنوان پایه برای حمل آسان کالا استفاده می شود. این سکو ها(تخته ها)سپس انبار شده و به عنوانیک دستگاه حمل می شود تا اینکه زمان باز کردن بارها فرا برسد. این امر موجب می شود که هزینه انتقال کاهش یابد وکارایی کار افزایش پیدا کند واستفاده از فضا بیشتر شود. در کانتینرمحصولات د رمحفظه های بسیار بزرگ چوبی و آهنی حمل ونقل می شوند.این بار از نقطه مبدا تا مقصد نهایی سیستم بسته باقی خواهند ماند.هدف از آن کاهش صدمه و سرقت ودر عین حال افزایش کارایی جابجایی حمل و نقل می باشد. 

-ارسال کالا ۳ خدماتی است که چند محموله کوچکتر از شرکت های مختلف را در یک بار کامیون یا ماشین با هم قرار می دهد. حمل کننده بار مقادیری کمتر از بار ماشین را د رمکان حمل کالا برداشته وآنها را تحویل می دهد.سود حمل کننده کالا معمولا شامل تفاضل بین نرخ پایین تر حمل C.L ونرخ L.C.L است که برای مشتریانش میافتد. 

خدمات حمل ونقل ۴ را می توان به یکی از چهار گروه زیر طبقه بندی کرد:حمل کننده معمولی, حمل کننده قرار دادی , حمل کننده مستثنی شده و حمل کننده خصوصی . حمل کننده معمولی ۵ طبق قانون باید کالای هر شرکتی را جابجا کنند وبر اساس یک برنامه ثابت بین مکان های مشخصی کار می کند. حمل کننده قرار دادی۶ حمل ونقل را برای تعداد نسبتا کوچکی از ارسال کنندگان کالا طبق قرار داد های شخصی انجام می دهند.برنامه ها و سایر خدمات دیگر با هر یک از مشتریان مورد مذاکره و توافق قرار می گیرد. حمل کننده مستثنی شده ۷لازم نیست طبق مقررات قانونی که حمل کننده معمولی رعایت می کند عمل کنند.این شرکتها معمولا اجناس کشاورزی و مواد خام راحمل می کنند. حمل کننده خصوصی ۸ آنهایی هستند که در تملک ار سال کننده بوده و توسط او اداره می شوند. 

-انبارداری ۱ علاوه بر ذخیره سازی فیزیکی محصولات خدمات دیگری را نیز شامل می شود .وظایف انبارداری ممکن است شامل هر گونه وظیفه ای در خصوص فرایند تفکیک سازی و آماده سازی محصولات برای حمل و نقل به سایر مکانها می باشد. 

۹-۵- مدیریت موجودی کالا 

مدیریت موجودی کالا نقش مهمی در سیستم های توزیع ایفاء می کندو سیستم را قادر می سازد تا عرضه مستمری از کالای مورد نیاز جهت برآوردن نیاز فروش فراهم گردد.موجودی کافی برای تولید و فروش نهایی لازم و اساسی است.موجودی بیش از حد بر هزینه حمل و نقل افزوده و سرمایه عملیاتی را از سیستم خارج می کند. 

-سیکل سفارش ۲ مدت زمانی است که بین نقاط سفارش مشتری و دریافت او سپری می شود. 
- گردش موجودی کالا ۳ عبارت است از نسبت فروش به متوسط موجودی نرخ سالانه گردش موجودی کالا را می توان به دلار یا واحد فروش محاسبه کرد. 

-نقاط سفارش مجدد ۴ سطوح خاصی از موجودی کالا می باشند که در آن سفارشات جدید را باید قرار داد.نقطه سفارش مجدد برای یک محصول بستگی به نرخ استفاده یا فروش آن و زمان لازم برای آمایش آن و انجام یک سفارش جدید و ایمنی کالا جهت مقابله با کمبودآن دارد. 

- مقدار سفارش اقتصادی ۵ (EOQ) عبارت است از سفارش محصول که به کمترین ترکیب آمایشی سفارش و حمل و نقل کالا مربوط میشود.EQQ دونکته متضاد در ارتباط با هزینه را آشتی میدهد.با افزایش مقدار سفارش ,هزینه های موجودی و حمل و نقل افزایش یافته و هزینه آمایش سفارش کاهش پیدا می کند. 

-سیستم های موجودی بهنگام۱ (J I T) از طریق سفارش مقادیر کمتر موجب کاهش مقدار موجودی مورد نیاز و در دسترس شرکت می شود.این سیستم نیاز به برنامه ریزی دقیق ترو عرضه کنندگان مطمئن تر ی دارد.وقتی از این سیستم در خرده فروشی استفاده می شود سیستم های موجودی بهنگام اغلب تحت عنوان سیستم های پاسخ سریع موجودی (Q,R) خوانده می شوند.انبار با موجودی کالای کمتری را نگهداری کرده و برای پاسخ به سفارشات متکی به عرضه کنندگان می باشند.

تاريخ ارسال: 1392/12/15

تعداد بازدید: 593

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |